Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1.0.1 ALGEMEEN  
 
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van food en non-food artikelen van de in de overeenkomst genoemde goederen welke is gesloten tussen Chocolate Events te Utrecht en de daarin genoemde huurder. 
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons te allen tijde worden ingetrokken. Chocolate Events is niet gebonden aan bestellingen, welke niet middels een aanbetaling - van 25% van het totale bedrag - zijn bevestigd. Bij de uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor. 

 
1.0.2 VASTSTELLING HUURPRIJS 

Alle huurprijzen van goederen worden berekend als zijnde per stuk gehuurd goed en gelden voor de periode, die tevoren tussen partijen is afgesproken. Alle door verhuurder bezorgde goederen worden in principe opgebouwd en geleverd op de afgesproken locatie en plek, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in geval van ‘kale’ huur van goederen. 

Voor bezorging in de omgeving Utrecht wordt een vast bedrag in rekening gebracht.
Buiten deze regio zijn de volgende transportcondities van toepassing: 

o voor bezorgen óf retour-halen tweemaal de afstand over de weg in gereden kilometers (o.b.v. Routenet) tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming, vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding (€0,19). 

o voor bezorgen én retourhalen viermaal de afstand over de weg in gereden kilometers (o.b.v. Routenet) tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming, vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding (€0,19). 

Indien door nalatigheid van huurder onnodige kilometers worden gereden door verhuurder (niemand op locatie, onjuist adres), komen alle extra kosten -zijnde het dan geldende uurtarief en kilometerprijs- geheel voor rekening van huurder. 

 
1.0.3 ANNULERING 


Annuleringen dienen schriftelijk (per e-mail) te worden gedaan, telefonische afmeldingen worden niet geaccepteerd. Mocht door huurder de geplaatste order worden geannuleerd dan worden door verhuurder annuleringskosten aan de nalatige huurder in rekening gebracht. Bij annuleringen van een huurder met aantoonbare overmacht worden annuleringskosten van 25% in rekening gebracht. Bij annulering van de bestelde goederen -voorafgaand aan de afgesproken dag van levering- worden door verhuurder aan de nalatige huurder de volgende kosten van te totale reservering in rekening gebracht: 
 
NA BEVESTIGING:
25%  van het totaalbedrag


DAG VAN LEVERING:
75% van het totaal bedrag


1,2,3 DAGEN VAN TE VOREN:
50% van het totaal bedrag

 

AL OP BESTEMMING:
100% van het totaal bedrag
 
De leverdatum kan tot 7 dagen van te voren kosteloos gewijzigd worden. Als de wijziging van de leverdatum niet binnen de gestelde termijn van maximaal 7 dagen van te voren doorgegeven wordt, worden er annuleringskosten van 25% van het totale bedrag door verhuurder in rekening gebracht. Om de leverdatum vooralsnog te wijzigen, dient de huurder een nieuwe offerte aan te vragen en wordt er wederom een aanbetaling van 25% van de totale kosten in rekening gebracht. 

 
1.0.4 TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE GOEDEREN 

Op het overeengekomen tijdstip worden de goederen ter beschikking gesteld van huurder. Verhuurder zorgt voor de op- en afbouw van de goederen. Huurder is niet aansprakelijk voor het schoonmaken of op- en afbouwen van de goederen, tenzij anders is overeengekomen. 
Op het afgesproken tijdstip worden de goederen –zoals door verhuurder eerder aangeleverd- op de afgesproken locatie en plek afgebouwd/opgeruimd. Indien huurder op het retourtijdstip aangeeft meer verhuurtijd te willen, worden er vanaf het vooraf afgesproken eind-tijdstip extra huurkosten in rekening gebracht. De verlengingskosten zijn €50,- (inclusief BTW) per extra uur. 

 
1.0.5 RECLAMES 
Huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan te controleren. Klachten van de huurder moeten i.v.m. het verval van het recht om te reclameren terstond worden medegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest huurder te allen tijde het recht tot reclameren. 

 
1.0.6 AANSPRAKELIJKHEID 

Huurder blijft tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering van de goederen, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen. In al deze gevallen is uiteraard de huurprijs verschuldigd en tevens wordt de vervangingswaarde aan huurder in rekening gebracht. 
Verhuurder is niet aansprakelijk en is niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet op de afgesproken tijd ter beschikking gesteld kunnen worden. Voorbeelden: bij afwezigheid van huurder/gemachtigde op afgesproken locatie of filevorming. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer – ook niet na ingebrekestelling – aanspraak geven op welke schadeloosstelling dan ook. 

 
1.0.7 AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN 
Vanaf het moment, dat huurder de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip waarop de goederen weer in het bezit van de verhuurder zijn gekomen, draagt huurder het contractuele en wettelijke risico van de zgn. producten- en dienstenaansprakelijkheid. Gedurende voornoemde periode vrijwaart huurder derhalve verhuurder van alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens verhuurder mochten doen gelden. 

 
1.0.8 BETALINGSCONDITIES 
Voor het plaatsen van een bestelling wordt door verhuurder een aanbetaling aan huurder in rekening gebracht. Deze aanbetaling is gelijk aan de minimale annuleringskosten en dient contant of per bank te worden voldaan. De nota dient contant te worden voldaan bij bezorging of na opbouw van de te huren goederen.